Web shop

Services

Leak detection

Measure and Monitor

Instruments

Consumption meters

Dew point sensors

Residual oil sensors

Multimeters

Optimization

Software

Accessories

Filters

Air filters

Vacuum filters

Couplings

eSafe couplings

eSafe nipples

eSafe multilink

Stream-Line

Blowguns

Hose and reels

Condensate

Condensate drains

Oil/water separators

 

>

ALGEMENE VERKOOP· EN LEVERINGS- VOORWAARDEN BT BRAMMER B.V., TOOLING CENTER BENELUX B.V. EN SAFE & SURE NEDERLAND B.V., VERSIE OKTOBER 2016

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, adviezen, offertes en overeenkomsten van verkoop en levering van zaken tussen BT Brammer B.V. en andere tot het BT Brammer-concern behorende vennoot-schappen; zijnde onder andere Tooling Center Benelux B.V. en Safe & Sure Nederland B.V., enerzijds (hierna gezamenlijk te noemen: “BT Brammer”) en afnemer anderzijds, tenzij een tot het BT Brammer-concern behorende vennootschap specifiek eigen algemene voorwaarden hanteert en van toepassing verklaart.
 • Wijzigingen, afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover BT Brammer deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van afnemer wijst BT Brammer hierbij uitdrukkelijk van de hand.
 • Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze voorwaarden zijn vertaald, zal de Nederlandse tekst bindend zijn bij een verschil van mening over de inhoud en strekking van deze voorwaarden.
 • In geval van internationale overeenkomsten dienen handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Inco-terms), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel2: Totstandkoming overeenkomsten

 • Alle offertes gedaan door BT Brammer zijn vrijblijvend en gelden tot vier (4) weken na datum van uitbrengen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij gebreke van een aanvaarding binnen deze termijn komt het aanbod automatisch te vervallen. Ook na aanvaarding kan BT Brammer binnen veertien (14) dagen een aanbod herroepen.
 • Wijzigingen en aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts verbindend indien zij door BT Brammer schriftelijk zijn bevestigd.

 Artikel 3: Annulering

 • Indien afnemer een met BT Brammer gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om artikelen die deel uitmaken van ons voorraadassortiment, is afnemer annuleringskosten verschuldigd ten belope van 5% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief B.T.W.).
 • Indien afnemer een met ons gesloten overeenkomst terzake dienstverlening wenst te annuleren is afnemer annuleringskosten verschuldigd ten belopen van 5% van het orderbedrag, dan wel een bedrag van € 25,00 in geval het orderbedrag minder dan € 500,00 netto bedraagt.
 • Overeenkomsten strekkende tot levering van op verzoek van afnemer vervaardigde, dan wel elders door ons voor afnemer bestelde artikelen, kunnen niet worden geannuleerd.

 Artikel4: Ontbinding

 • BT Brammer is gerechtigd de overeenkomst met afnemer zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen.
 • BT Brammer is gerechtigd de overeenkomst met afnemer zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk niet verder uit te voeren of de uitvoering op te schorten indien afnemer komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, door hem of tegen hem faillissement is aangevraagd, surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf staakt of aan een derde overdraagt, wordt ontbonden of op al zijn zaken of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd.
 • De in dit artikel genoemde rechten voor BT Brammer gelden onverminderd BT Brammer’s overige rechten die voortvloeien uit de met afnemer gesloten overeenkomst(en) en zonder dat BT Brammer terzake enige vorm van schadevergoedingen gehouden is.

 Artikel 5: Prijzen

 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:
 • in Euro's en exclusief B.T.W.
 • op basis van door ons gehanteerde minimum hoeveelheden
 • op basis van door ons gehanteerde kortingscode
 • inclusief kosten van emballage en/of verpakking
 • exclusief in- en uitvoerrechten alsmede enige overheidsheffing
 • exclusief kosten van transport, op- en overslag in geval van opdrachten onder € 250,00 netto
 • exclusief kosten van verzekering
  • Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af, dan heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.
  • Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen Nederlandse en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan Nederlandse valuta dient te worden uitgevoerd, zijn voorrekening van afnemer voor zover deze wijzigingen meer dan 5% afwijken van de koers zoals die gold op de datum van bevestiging van de overeenkomst.
  • Zichtzendingen worden door BT Brammer pro-forma berekend.
  • Monsterartikelen worden tegen de geldende prijslijst prijs berekend.

 Artikel6: Aflevering

 • Aflevering geschiedt binnen Nederland bij opdrachten boven € 250,00 netto, franco aan de woonplaats c.q. plaats van vestiging van de afnemer. Opdrachten onder € 250,00 netto worden verhoogd met minimaal € 9,50 order- en verzendkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en door BT Brammer geaccepteerd.
 • Aflevering buiten Nederland (EG-landen) geschiedt bij opdrachten boven € 350,00 franco grens, vanaf € 2.250,00 franco woonplaats c.q. plaats van vestiging van afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en door BT Brammer geaccepteerd.
 • Extra kosten voor expresse zendingen of andere wijzen van sneltransport worden door BT Brammer aan de afnemerdoorberekend.
 • Monsterartikelen evenals zichtzendingen worden door BT Brammer zowel binnen Nederland als daarbuiten zonder doorberekening van order- en verzendkosten aan de woonplaats c.q. plaats van vestiging van de afnemer afgeleverd.
 • De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. Onze standaard artikelen kunnen meestal uit voorraad worden geleverd, voor minder courante artikelen bestaat een levertijd.
 • Opdrachten die wij op werkdagen voor 12:00 uur ontvangen, worden (indien voorradig) dezelfde dag nog verzonden.
 • De door ons opgegeven lever- en verzendtermijnen gelden steeds bij benaderingen zijn indicatief, vrijblijvend en niet van toepassing in geval van overmacht. De lever- en verzendtermijnen zijn derhalve nimmer fatale termijnen. Pas na een aan haar toe te rekenen overschrijding van een haar nader schriftelijk gestelde, redelijke termijn geraakt BT Brammer in verzuim.
 • Ter zake van een aan BT Brammer toerekenbaar verzuim als bedoeld in het vorige lid zal afnemer uitsluitend gerechtigd zijn tot vergoeding van de vermogensschade welke de afnemer – naar hij heeft aan te tonen – direct zelf lijdt als gevolg van het feit van niet tijdig na komen door BT Brammer en maximaal tot een bedrag ter hoogte van 10% van de factuurwaarde, exclusief B.T.W. en bijkomende kosten van de niet tijdig geleverde zaken.
 • Afnemer is gehouden het gekochte tijdig in ontvangst te nemen.
 • BT Brammer is bevoegd het gekochte in gedeelten af te leveren.

 Artikel7: Risico-overgang

 • Het risico van beschadiging, verlies, diefstal, teniet gaan of welke andere waardevermindering van het verkochte gaat op de afnemer over op het moment dat de zaken bij afnemer worden uitgeladen.
 • In geval de afnemer het transport zelf op zich neemt, draagt afnemer vanaf het aanbieden van de verkochte zaken door BT Brammer aan de transporteur het risico van beschadiging, verlies, diefstal, tenietgaan of welke andere waardevermindering van het verkochte, waaronder tevens het risico van opslag, laden transport en lossen.

 Artikel8: Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door ons aan afnemer geleverde artikelen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop al hetgeen afnemer aan ons verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, door afnemer volledig is betaald.
 • Afnemer is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daar van volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt afnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
 • Afnemer is verplicht alle onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden van andere zaken als herkenbaar eigendom van BT Brammer te bewaren.
 • Alle door BT Brammer bij de levering gebruikte transportmiddelen, waaronder, maar niet uitsluitend, pallets, trolleys en containers blijven eigendom van BT Brammer.

 Artikel9: Klachtplicht

 • Afnemer is verplicht zaken direct na aflevering voor eigen rekening en risico op aantal en deugdelijkheid te onderzoeken. Zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na de datum van aflevering schriftelijk bij BT Brammer te worden gemeld. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van afnemer, waaronder, doch niet uitsluitend, de rechten op vervanging, schadevergoeding verrekening en opschorting.
 • Afnemer heeft een algemene onderzoeksplicht met betrekking tot andere gebreken dan bedoeld in artikel 9.1. Afnemer is verplicht geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen na constatering van het gebrek, dan wel binnen acht (8) dagen nadat afnemer het gebrek redelijkerwijze had kunnen constateren schriftelijk te melden bij BT Brammer. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van afnemer, waaronder, doch niet uitsluitend, de rechten op vervanging, schadevergoeding verrekening en opschorting.
 • Melding van een gebrek ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichting en schort de betalingsverplichting niet op.
 • In geval van aan BT Brammer toerekenbare gebreken in geleverde zaken zal BT Brammer – zulks te harer keuze – hetzij een schadevergoeding betalen, hetzij de betreffende zaken vervangen mits het gebrek tijdig schriftelijk is gemeld en aan BT Brammer voorts volledig medewerking wordt verleend bij het onderzoek naar de aard en de oorzaak van het gebrek. Schadevergoeding zal niet meer bedragen dan de factuurwaarde van de desbetreffende zaken exclusief B.T.W. en bijkomende kosten. De kosten van onderzoek komen voor rekening van afnemer, tenzij buiten twijfel komt vast te staan, dat de gebreken aan BT Brammer zijn toe te rekenen.
 • Afnemer dient klachten over facturen binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum schriftelijk melden bij BT Brammer. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van afnemer en komt de klacht niet voor behandeling in aanmerking en blijft het factuurbedrag onverminderd verschuldigd.

 Artikel 10: Garantie

 • Voor ontstane gebreken in de door BT Brammer geleverde zaken kan uitsluitend gedurende een garantieperiode van twaalf (12) maanden na levering een claim onder de garantie bij BT Brammer worden ingediend. Indien de garantieperiode van de leverancier van BT Brammer een langere garantieperiode hanteert, zal deze langere garantieperiode gelden tussen BT Brammer en afnemer.
 • De garantie geldt enkel voor gebreken die ontstaan bij normaal gebruik en onderhoud van de geleverde zaken. De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die voortvloeien uit of samenhangen met onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik of onderhoud, normale slijtage of gebreken die ontstaan zijn door afnemer zelf uitgevoerde reparaties. Garantie is voorts uitgesloten ten aanzien van verbruiksgoederen, zoals afdichtingen en slangen.
 • In geval van een terechte claim onder de garantie is afnemer enkel gerechtigd tot herstel of vervanging van de geleverde zaken.

Artikel 11: Retourzending

 • Retourzendingen kunnen slechts na uitdrukkelijke toestemming van BT Brammer franco geretourneerd worden aan het adres van BT Brammer. Niet aangemelde en ongefrankeerde retourzendingen zullen derhalve worden geweigerd.
 • Retourzendingen worden enkel geaccepteerd indien levering van de verkochte zaken niet langer dan zes (6) weken geleden heeft plaatsgevonden en het voorraad houdende producten van BT Brammer betreft.
 • Bij creditering van het orderbedrag van retourzendingen wordt het oorspronkelijke orderbedrag met 15% verminderd ten behoeve van door BT Brammer te maken handelingskosten.
 • Zichtzendingen mogen door de afnemer tot vier (4) weken na factuurdatum worden geretourneerd. Gebruikte, beschadigde en onverpakte goederen worden niet geaccepteerd en zullen alsnog aan de afnemer worden gefactureerd. Kosten voor het retour zenden van een zichtzending kunnen niet aan BT Brammer toegerekend worden, derhalve zullen ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.

 Artikel 12: Betaling

 • Betaling netto van onze facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in valuta waarin door ons is gefactureerd. Order- en verzendkosten mogen niet in mindering gebracht worden.
 • De betalingstermijn van de factuur is een fatale termijn. Indien betaling niet plaatsvindt binnen deze fatale termijn, is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn dan ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimumbedrag van € 125,00.
 • Bij gebreke van een betaling binnen de betalingstermijn is afnemer van rechtswege in verzuim en is afnemer de wettelijke (handels)rente over het volle factuurbedrag verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 • Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft ons het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op schadevergoeding in verband met de latere, dan wel de niet-uitvoering van de overeenkomst.
 • Alle betalingen aan ons dienen zonder inhouding of verrekening contant te onzer kantore dan wel op een door ons aangegeven bank- of girorekening te geschieden, in de valuta waarin door ons is gefactureerd.
 • Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een laterefactuur.

 Artikel13: Compensatie/Verrekening

 • Wij zijn gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen welke wij van de afnemer te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn.

 Artikel 14: Aansprakelijkheid

 • BT Brammer is jegens afnemer nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, aan personen of zaken, uit welke oorzaak dan ook ontstaan behoudens voor zover BT Brammer aansprakelijkheid onder deze voorwaarden uitdrukkelijk erkent of deze een gevolg is van opzet of grove schuld van BT Brammer.
 • BT Brammer is jegens afnemer nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die ontstaat als gevolg van verstrekt mondeling of schriftelijk advies of verstrekte informatie behoudens voor zover BT Brammer aansprakelijkheid onder deze voorwaarden uitdrukkelijk erkent of deze een gevolg is van opzet of grove schuld van BT Brammer.
 • Voor zover nochtans BT Brammer voor schade aansprakelijk kan worden gehouden strekt de aansprakelijkheid van BT Brammer zich per levering nimmer verder uit dan de schade welke de afnemer – naar hij heeft aan te tonen – direct zelf lijdt als gevolg van een gebrek in een geleverde zaak c.q. geleverde zaken en maximaal tot een bedrag ter hoogte van de factuurwaarde van de desbetreffende levering exclusief B.T.W. en bijkomende kosten.
 • Afnemer vrijwaart BT Brammer voor iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade welke (mede) een gevolg is van het niet voldoen door afnemer van zijn verplichtingen uit deze voorwaarden of van enig toerekenbaar handelen of nalaten door afnemer.
 • Een eventuele schade verband houdende met een levering ingevolge een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dient op straffe van verval van de vordering terzake binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking aan BT Brammer schriftelijk te worden medegedeeld. Wordt een schadevordering niet binnen zes (6) maanden na het ontstaan ervan in rechte geldend gemaakt dan komt deze geheel te vervallen.

 Artikel15: Niet toerekenbaarheid van tekortschieten

 • Tekortschieten in de nakoming kan in ieder geval aan BT Brammer niet worden toegerekend, indien dit wordt veroorzaakt dooreen of meer van de volgende al dan niet voorzienbare omstandigheden: staking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard ook, blokkade, oproer, oorlog of een daarop gelijkende situatie, explosie, brand, uitstromen van gevaarlijke gassen of andere stoffen, natuurrampen, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of door voerverboden, andere overheidsmaatregelen in binnen- of buitenland, niet of niet tijdige levering door BT Brammer, althans voor zover BT Brammer terzake geen schuld treft en voor zover deze omstandigheden de nakoming van de overeenkomst bepaaldelijk verzwaren, bemoeilijken of verhinderen. Betalingsonmacht bij afnemer, uit welke oorzaak dan ook, geldt niet als overmacht.
 • Indien een der partijen tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert haar verplichtingen (verder) na te komen, zal zij het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor zolang als de overmacht duurt.
 • Indien een der partijen blijvend in de onmogelijkheid verkeert haar verplichtingen (verder) na te komen – waarvan sprake is bij een periode langer dan honderdtwintig (120) kalenderdagen – kan ieder der partijen de betreffende overeenkomst ontbonden verklaren.

 Artikel16: Rechts- en forumkeuze

 • Op alle offertes, adviezen en overeenkomsten tussen BT Brammer en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen tussen BT Brammer en afnemer ter zake, offertes, adviezen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Niettegenstaande het voorgaande is BT Brammer bevoegd een zodanig geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats c.q. woonplaats van afnemers. Indien BT Brammer van de laatstbedoelde bevoegdheid gebruik maakt, is afnemer gerechtigd een eventuele tegenvordering in reconventie aan dezelfde rechter voor te leggen.
 • Opdrachtgever is verplicht ter zake van alle offertes, adviezen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn in Nederland domicilie te kiezen, voor zover de opdrachtgever niet al in Nederland is gevestigd.

TROLLEY

Subtotal: € 0.00
0 order lines

All prices in euro ex vat

Download flyer
Download catalogue

Contact

Tel +31 (0)77 7676276

View contact data...